Polityka prywatności

INFORMACJE WSTĘPNE 

Tak jak dbamy o jakość dostarczanych Tobie produktów, podobnie dbamy także, aby Twoje dane osobowe były zabezpieczone, wykorzystywane w sposób zgodny z prawem oraz Twoją wolą i abyś czuł się komfortowo z tym, że jesteśmy ich administratorem.

Polityka Prywatności ma służyć zwiększeniu Twojej wiedzy na temat tego co się dzieje z danymi, które mamy od Ciebie.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny – nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie, a jedną z jej głównych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO).

Administratorem danych osobowych stron internetowych (www.arbiton.com, www.akademiafloorexpert.pl oraz afirmax.eu), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danych osobowym jest:

Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Prądzyńskiego 24a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000224559, NIP: 7861000577.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail: ochronadanych@decora.pl. 

Skąd macie moje dane i czy muszę je podawać? 

Dane osobowe dostaliśmy od Ciebie poprzez wypełnienie danych w sklepie internetowym, wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub poprzez kontakt z nami w inny sposób. W każdym z tych przypadków jesteśmy administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku takiego kontaktu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane. Jest konieczne na przykład do zawarcia i wykonania na Twoją rzecz umowy, takiej jak umowa sprzedaży naszych produktów w ramach sklepu internetowego.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić Cię o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Udzielenie zgody może przybrać postać zaznaczenia okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, może polegać na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowałeś proponowane przetwarzanie danych osobowych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Na jakiej podstawie prawnej oraz w jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe? 

Wszystko zależy od okoliczności przetwarzania Twoich danych. I tak:

1. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, którą z nami zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

a) Zamówienia i wystawianie faktur VAT 

Zamawiając na stronie internetowej jakikolwiek produkt, podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Mamy obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT.

W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

b) Reklamacje i odstąpienie od umowy 

Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia oraz ewentualnie numer rachunku bankowego).

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

c) Kontakt z wykorzystaniem formularza 

Kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, podajesz nam przynajmniej swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę miasta. To od Ciebie zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać z nami kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą, do przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Masz prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest moim interesem (np. ochrona przed roszczeniami).

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

a) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (np. przesłaniu faktur);

b) wykonywania umów z naszymi kontrahentami (np. dystrybutorami), gdzie jesteś osobą do kontaktu,

c) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), a które nie są związane bezpośrednio z wykonaniem umowy, zainteresowaniem ofertą Administratora;

d) obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych przez Administratora umów.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu Ci, na Twój adres e-mail lub kontaktowaniu się z Tobą na podany numer telefonu, informacji o naszych bieżących działaniach, tj. w szczególności nowych produktach oraz ofertach ich sprzedaży.

Masz prawo Twoją zgodę cofnąć (odwołać) w każdym czasie. Jeżeli ma to zastosowanie możesz skorzystać z opcji wypisania z subskrypcji, która dostępna jest w każdym mailu, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody marketingowej. Jeżeli w przesłanej informacji handlowej nie ma takiego odnośnika możesz wysłać maila w przedmiocie cofnięcia zgody na działania marketingowe na adres: ochronadanych@decora.pl.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych dopóki nie cofniesz na to zgody.

4. Przepisy prawa wymagają w pewnych sytuacjach od nas przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe.

Jakie uprawnienie mi przysługują? 

Obowiązujące normy prawne przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. prawo dostępu do danych osobowych,

2. prawo do sprostowania danych osobowych,

3. prawo do usunięcia danych osobowych,

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6. prawo do przenoszenia danych,

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę.

Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres e-mail: ochronadanych@decora.pl.

Czy moje dane osobowe przetwarzane są automatycznie w sposób wpływający na moje prawa? 

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania IT pozwalającego na zarządzanie bazą naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe, albo inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich zainteresowania (w oparciu np. o deklarowany metraż, którym są zainteresowani).

Komu przekazywane są moje dane osobowe? 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej. Podmioty, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środk ów ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane przekazujemy:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) podmiotom zajmującym się serwisem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, z których korzystamy; b) naszym partnerom handlowym, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i naszych usług lub organizacji akcji marketingowych; c) podwykonawcom wspierającym nas np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta; d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,;

2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; b) podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się ich windykacją – w razie nieopłacenia przez Ciebie naszych faktur w terminie; c) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas. Możemy udostępnić dane osobowe na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonujemy powierzenia przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania:

1. zawarcia i wykonywania umowy łączącej Ciebie z nami – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, w tym przez czas trwania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady;

2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas:

a) przez czas wykonywania obowiązków; b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe); lub c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;

3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas:

a) marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres świadczenia serwisu gwarancyjnego i/lub pogwarancyjnego; b) zapobiegania oszustwom – przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami; c) dochodzenie i obrony roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia.

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie Twojej zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Twoje dane będą przetwarzane w okresie wskazanym przy uzyskaniu zgody, a w razie braku takiego wskazania – do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Czy mogę wiedzieć coś więcej o plikach cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Na stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z strony internetowej.

Wykorzystujemy cookies własne w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania strony, b) realizacji procesu zamówienia, c) prawidłowego działania pop-upów i formularzy.

Wykorzystujemy również cookies podmiotów zewnętrznych:

a) Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony, b) Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji naszej strony internetowej, c) Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania naszej strony internetowej w serwisie Facebook.

Jak zabezpieczane są moje dane?

Dokładamy starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać na adres e-mail: ochronadanych@decora.pl

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  • bezpiecznie przechowywane,
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Stosujemy odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad naszej polityki w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej.

Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności: 19 sierpnia 2020r.